algemene voorwaarden - privacy beleid

Geachte patiënt,

- conform de Europese wetgeving GDPR 25 mei 2018, privacy en praktijkbeleid –

Goedkeuring algemene voorwaarden (noodzaak voor behandelingen)

 

SAMENVATTING

 

In Praktijk Senterra (Stijn De Mets/ collega met samenwerkingsovereenkomst/wij) hechten we veel waarde aan transparante communicatie en veiligheid. Osteopaten zijn aangesloten bij, en voeren praktijk conform, de Belgische (osteopathie.be) en/of Nederlandse beroepsverenigingen (NVO/NRO). Uw gegevens (of dat van uw minderjarig kind) worden volgens de GDPR-richtlijnen verwerkt voor patiëntenzorg op grond van de behandelrelatie (overeenkomst tussen patiënt en therapeut) of wettelijke verplichting, of toestemming -al dan niet als wettelijke vertegenwoordiger(s). Deze gegevensverwerking, privacy-, en praktijkbeleid volgens de richtlijnen van de beroepsorganisaties, wordt vanaf heden met uw goedkeuring, met terugwerkende kracht actief (vanaf eerste kennismaking), en kan worden gewijzigd zonder dat wij u daarover noodzakelijkerwijs persoonlijk inlichten. Daarom vragen wij u om dit regelmatig na te lezen op de website/wachtzaal voor actuele informatie. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden en diensten gaat u akkoord met deze gegevensverwerking, privacy-, en praktijkbeleid. Gegevens zullen minimum 30 jaar worden bewaard en kunnen, enkel op uw vraag, per email of briefwisseling uitgewisseld worden aan u, uw arts of therapeut.

 

Osteopathie of andere zorg aangeboden in de praktijk is een complementaire, paramedische, manuele  of andere behandelmethode, wat inhoudt dat u in opvolging bij de reguliere geneeskunde (onderzoek, diagnose, medicatie, advies, behandeling,..), met of zonder voorschrift, op behandeling kan komen. Osteopaten hebben een DO Diploma en/of MO Master in Osteopathie, en zijn geen arts.

 

U deelt tijdig alle relevante informatie over uw gezondheid mee, zodat wij up-to-date blijven en de behandeling daarop kunnen afstellen (bvb: geplande onderzoeken, medicatie, gezondheidstoestand…), en begrijpt u wat een osteopathiebehandeling inhoudt. Een normale geestelijke en lichamelijke gezondheid is noodzakelijk voor behandelingen. U gaat akkoord dat de gecommuniceerde informatie in de praktijk/websites/emails nooit als een medisch, juridisch advies of diagnose, aan de gebruiker kan worden beschouwd, en er kunnen geen rechten aan ontleend worden. De door ons verstrekte adviezen (dieet, voedingssupplementen,…) zijn vrijblijvend en worden best besproken met een medisch zorgprofessional. Er wordt u nooit ontraden om reguliere geneeskunde te consulteren, noch is dit een vervanging, op geen enkele wijze direct of indirect, ongeacht lopende afspraken in de praktijk of adviezen, en dit kan u geenszins ontslaan, van uw verantwoordelijkheid over uw gezondheid om tijdig een arts te consulteren (bvb bij controle, ziekteverschijnselen, tumoren, acute pijn of ongemak, hartklachten, koorts…). Minderjarigen dienen begeleid te zijn, door de ouder of voogd, tijdens de duur van de behandeling.

 

Heb je vragen of indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de behandelende therapeut voor uw gegevensverwerking, of bij de beroepsverenigingen of bij de gegevensbeschermingsautoriteit te  Brussel.

 

U kan altijd uw toestemming/akkoord opzeggen volgens de wettelijke bepalingen.

Meer uitgebreide en actuele info op www.senterra.be (zie o.a. disclaimer) en wachtzaal.

 

  

 

Disclaimer + Privacybeleid (conform GDPR-gegevensverwerking vanaf 25 mei 2018)De websites www. senterra.be,  www.stijndemets.be, www.gidja.be zijn eigendom van Stijn De Mets (verder “wij, onze”)

Contactgegevens: Oude Pontweg 28, 9070 Heusden, Telefoon: 092111666 en stijn@senterra.be


Door de toegang tot en het gebruik van de websites en/of als patiënt in praktijk Senterra, verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met de volgende algemene voorwaarden (zie ook document in de wachtzaal):


Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van de sites, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Stijn De Mets of rechthoudende derden

Praktijk voor osteopathie Stijn De Mets en samenwerkingsovereenkomst

De praktijk voor osteopathie te Heusden (O.-Vl) Senterra is een éénmanszaak (vrij beroep- zelfstandige) van Stijn De Mets. In de praktijk te Terneuzen is er een samenwerkingsovereenkomst met een zelfstandig collega osteopaat. Eventueel kan een vervanger/waarnemer/opvolger/collega (uitsluitend met samenwerkingsovereenkomst), patiënten behandelen van Stijn De Mets, of patiënten die zich aandienen in de praktijk, waarbij een zo strikt mogelijke deontologie wordt nagestreefd op het vlak van gegevensbescherming, en waarbij dit document in de nieuwe behandelrelatie ook geldig blijft.


Beperking van aansprakelijkheid

Wij hechten veel waarde aan transparante communicatie en veiligheid. Osteopaten zijn aangesloten bij, en voeren praktijk conform, de Belgische en Nederlandse beroepsverenigingen voor osteopathie BVBO en NVO/NRO. Stijn De Mets (of evt. diens vervanger met samenwerkingsovereenkomst) is geen arts maar osteopaat DO (Diploma in Osteopathie). De informatie in emails is uitsluitend voor de geadresseerde(n) en kan persoonlijke informatie bevatten, beschermd door een beroepsgeheim. Mocht u van dit e-mailbericht niet de geadresseerde zijn dan verzoeken wij u vriendelijk Stijn De Mets per e-mail of telefoon op de hoogte te stellen van de ontvangst van dit e-mailbericht, en het e-mailbericht te vernietigen zonder kennis te nemen van de inhoud. De informatie op de websites/emails is soms van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel, medisch of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Gelieve nooit medische consultaties bij een arts uit te stellen. De door ons verstrekte adviezen (dieet, voedingssupplementen,…) zijn vrijblijvend en worden best besproken met een medisch zorgprofessional.


Osteopathie of andere zorg aangeboden in de praktijk, is een complementaire, paramedische of alternatieve behandelmethode, wat inhoudt dat u steeds in continue opvolging bij de reguliere geneeskunde (onderzoek, diagnose, medicatie, advies, behandeling,...) daarnaast, met of zonder voorschrift, op behandeling kan komen. Consulteer regelmatig en tijdig een arts. Om u optimaal te kunnen behandelen deelt u tijdig alle relevante informatie hierover mee, op uw verantwoordelijkheid, ongeacht of er specifiek naar gevraagd wordt door de therapeut, zodat wij up-to-date blijven (bvb: geplande onderzoeken, wijzigingen medicatie,…). In alle omgang met de praktijk worden uw problemen of ongemakken besproken, maar er wordt nooit een medische diagnose gesteld of geïnsinueerd, noch wordt u ontraden om reguliere geneeskunde te consulteren en te volgen, noch is dit een vervanging van reguliere geneeskunde, op geen enkele wijze direct of indirect, en dit kan u geenszins ontslaan, ook niet deels, van uw verantwoordelijkheid over uw gezondheid (of dat van uw minderjarig kind) om een arts te consulteren, ongeacht lopende afspraken in de praktijk of eventuele adviezen. Een normale geestelijke en lichamelijke gezondheid, en op de hoogte zijn wat een osteopathiebehandeling inhoudt (zie websites/internet/folders) is noodzakelijk om behandelingen te krijgen. Voor regelmatige controles, nachtelijke pijnen, ziekteverschijnselen, tumoren, acute pijn of ongemak, hartklachten, koorts,... of twijfel over uw gezondheid, contacteer een arts.


Minderjarigen dienen begeleid te zijn, door de ouder of voogd, tijdens de duur van de behandeling ivm veiligheid en ouderlijke verantwoordelijkheid. Er kan een expliciete toestemming gevraagd worden.


Uw gegevens worden veilig verwerkt volgens de GDPR-richtlijnen. Gegevens kunnen, uitsluitend op uw vraag, uitgewisseld worden met uw arts of therapeut voor/tijdens/na een osteopathiebehandeling.


De inhoud van de site (links inbegrepen) kan ten allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Stijn De Mets geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.


Stijn De Mets of de behandelende therapeut in Senterra kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma's of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.


De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina's van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan. Iedere therapeut bij Senterra verklaart uitdrukkelijk dat er geen zeggenschap is over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.

Iedere therapeut bij Senterra levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie (van de betreffende therapeut/therapie/advies) op de websites/emails volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien dit onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal iedere therapeut bij Senterra de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Iedere therapeut bij Senterra kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die hieruit ontstaat, of door het gebruik van emails of informatie op deze site.


Privacybeleid

Iedere therapeut bij Senterra neemt uw rechten bij gegevensverwerking ernstig, en heeft hier een individuele verantwoordelijkheid mbt patiëntengegevens, databeheer, verstrekte info en externe dienstverlenening (boekhouding). In deze verklaring leggen wij uit hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Ze vormt aldus het algemene beleid van praktijk Senterra op het vlak van gegevensverwerking. Voor vragen bij deze verklaring en ons beleid kan u steeds contact opnemen met de betreffende therapeut op www.senterra.be, mits voorafgaande identificatie. U kan zich ook richten tot de beheersverantwoordelijke bij Senterra Stijn De Mets zie contactgegevens op www.senterra.be.


Verwerkingsdoeleinden

Iedere therapeut bij Senterra verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van consumenten, klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, public relations,...

Het gaat over de gegevens die u ons meedeelt en die wij nodig hebben voor uw behandeling, en/of van de persoon waar u als wettelijke voogd optreedt, en verzorging als patiënt waarvoor u op ons beroep doet, zoals uw naam en adres, e-mailadres en alle andere gegevens in dat verband, in het bijzonder de gegevens die verband houden met uw gezondheid. Meestal geeft u ons die gegevens rechtstreeks door, maar het is ook mogelijk dat wij die gegevens verkrijgen van andere partijen zoals uw huisarts of andere specialisten. Wij kunnen naast de kennisgeving tot gegevensverwerking op deze website en in de wachtzaal, ook uw expliciete toestemming, digitaal/mondeling of schriftelijk, vragen voor verwerking van uw gegevens, en uw akkoord voor beperkte aansprakelijkheid.


De gegevens kunnen ook betrekking hebben op uw vrijetijdsbestedingen of consumptiegewoonten, met name wanneer deze verband kunnen houden met uw verzorging, maar ook financiële gegevens moeten worden verwerkt in het kader van de boekhoudkundige verwerking. Wij verzamelen deze gegevens zowel op papier als elektronisch.


Als u onze website bezoekt, wordt daarbij gebruik gemaakt van cookies waarover u meer informatie kan vinden in onze cookiepolicy.

Rechtsgrond(en) van de verwerking


Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1. [(a) toestemming,] [(b) (noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst),] [(c) (noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting)], [(f) (noodzakelijk voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belang om te ondernemen)] van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.


Deze gegevens verwerken wij voor patiëntenzorg (het verlenen van diensten van zorgverlening en dus uitvoeren van het contract dat wij met u sluiten), leveranciersbeheer en boekhouding. In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw vraag tot verzorging en behandeling en het paramedisch contract dat wij daartoe met u sluiten. In andere gevallen is de verwerking gebaseerd op de taken van algemeen belang die wij als zorgverleners vervullen.


De contractuele relatie is ook de grondslag voor de verwerking van gegevens over leveranciers.

Wat onze website betreft, stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op u als gebruikers ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de evt. interactieve toepassingen en diensten op deze website.


Overmaken aan derden

Communicatie van gegevens zal hoofdzakelijk met u gebeuren, per post of per email,  mits voorafgaande schriftelijke toestemming, zodat u deze informatie dan zelf kan doorgeven aan derden (arts, therapeut, verzekering,...).

Indien dit noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden, kunnen de persoonsgegevens van de klant worden gedeeld binnen de Europese Economische Ruimte die rechtstreeks of onrechtstreeks met therapeuten of andere mensen bij Senterra verbonden zijn (bvb boekhoudkantoor). Iedere therapeut of betrokkene bij Senterra garandeert dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen zullen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens aan de hand van het afsluiten van een ‘verwerkingsovereenkomst’. Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt in het kader van klantenbeheer en boekhouding. Ze kunnen voor bepaalde punctuele diensten of opdrachten worden doorgegeven aan onderaannemers waar wij een beroep op doen, zij het altijd onder controle van de betreffende therapeut of betrokkene, en mits het afsluiten van een ‘verwerkingsovereenkomst’.


Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen, dit zijn landen die vaak niet over een adequaat beschermingsniveau beschikken inzake de bescherming van persoonsgegevens (zoals bepaald door de Europese commissie). Als dat gebeurt, dan zorgen wij voor passende waarborgen door met de ontvangers in die derde landen zogenaamde ‘verwerkingsovereenkomsten’ te sluiten.

Soms zijn wij verplicht om gegevens over u door te geven. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen. Evenwel garanderen wij u een zo strikt mogelijk beroepsgeheim teneinde uw rechten te vrijwaren.


Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende minstens 30 jaar of de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

Recht van inzage, verbetering, wissen, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie van zijn persoonsgegevens te bekomen. Daartoe volstaat het dit aan te vragen bij de betreffende therapeut via de contactgegevens op www.senterra.be met een bewijs van uw identiteit. Indien u het niet eens bent met de manier waarop de of betrokkene voor de verwerking, uw gegevens verwerkt, kan u steeds een klacht indienen bij de therapeut zelf, of bij de beroepsvereniging zie website (anonieme klachten worden niet behandeld) zodat kan bemiddeld worden met de betreffende therapeut, of bij de www.gegevensbeschermingsautoriteit.be, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Het ministerie moedigt de beoefenaars van vrije en intellectuele beroepen aan om buiten de hoven en rechtbanken eventuele klachten of conflicten met consumenten (patiënten) te regelen.


Wijzigingen

Iedere therapeut bij Senterra behoudt zich het recht voor om deze verklaring en/of dit beleid te wijzigen. Hiervoor vragen wij niet steeds opnieuw uw expliciete goedkeuring maar u kan regelmatig de website/document wachtzaal controleren op wijzigingen (zie update-datum).


Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.


Cookie-policy

Tijdens een bezoek aan de site kunnen mogelijks 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden via de website-host one.com. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken. Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.


Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken.

In het uitzonderlijk geval bij letselschade of andere schade, zal het uit te keren bedrag niet het bedrag overstijgen als dewelke vastgelegd is in de BA verzekeringspolis. Het Belgisch recht is van toepassing op deze overeenkomst en websites. In geval van een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Gent bevoegd.


Alle rechten voorbehouden;  ondanks zorgvuldige samenstelling kan geenszins aansprakelijkheid uitgaan naar de behandelende therapeut of betrokkene voor gegevensverwerking voor, hetzij onjuiste of onvolledige informatie en/of verkeerdelijk interpreteren van de informatie,  misbruik van informatie van deze overeenkomst en sites, hetzij andere nadelen, hetzij rechtstreeks of onrechtstreeks; gebruik of kopiëren van de informatie op enigerlei manier is niet toegestaan, zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Stijn De Mets of betreffende therapeut.